Ειδική Κατηγορία: Operation Manual

Κατηγορία:

Περιγραφή

Εάν η ενάερια επιχείρηση ΣμηΕΑ που επιθυμείτε να εκτελέσετε δεν εντάσσεται στα πλαίσια της Ανοιχτής Κατηγορίας (Α1. Α2 ή Α3), τότε πολύ πιθανόν να εντάσσεται την Ειδική Κατηγορία πτητικής λειτουργίας.

Η αδειοδότηση ενός εκμεταλλευομένου ΣμηΕΑ (drone) στην Ειδική Κατηγορία προϋποθέτει:

1. Πρότερη αδειοδότηση σε ολόκληρη την Ανοιχτή Κατηγορία (Α1/Α3 & Α2)*

2. Σύνταξη & έγκριση Εγχειριδίου Πτητικής Λειτουργίας – Operations Manual (OM)

Το Operations Manual (OM) συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του EASA (European Aviation Safety Agency) και συνοπτικά περιέχει τα κάτωθι:

-Περιγραφή των αποσκοπούμενων εναέριων επιχειρήσεων – Concept of Operations (ConOps)

-Κανονικές διαδικασίες (Normal Procedures)

-Διαδικασίες απόκλισης (Contingency Procedures)

-Διαδικασίες ανάγκης (Emergency Procedures)

-Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης (ERP: Emergency Response Plan)

Εντός του ΟΜ, αναλύεται επίσης μια μελέτη SORA (Specific Operations Risk Assessment), η οποία μετρά τον κίνδυνο που ενέχει αυτή η δραστηριότητα βάσει μιας τυποποιημένης, κατά EASA μεθοδολογίας.

Υπάρχει περίπτωση η αποσκοπούμενη πτητική δραστηριότητα, να καλύπτεται με ένα από τα έτοιμα σενάρια που παρέχει o EASA, γνωστά ως PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) και επομένως η μελέτη SORA να παραλειφθεί εντός του ΟΜ.

Η Squadrone αναλαμβάνει τη σύνταξη OM για την αδειοδότηση της αποσκοπούμενης εναέριας επιχείρησης σας.

2021 © Copyright SquaDrone Academy